Terms of Use

Цей Договір публічної оферти (Hot Desk) (далі — "Договір") є офіційною та публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕАТИВНИЙ ШТАТ АРСЕНАЛ 2", юридична особа, зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 44103788, що має зареєстроване місцезнаходження за адресою: 01029, м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 12 (далі — "Креативний Штат"), в особі Директора Іллі Кенігштейна, який діє на підставі Статуту. Цей Договір укладено у відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України та з урахуванням того, що його умови є однаковими для всіх. Підтвердженням прийняття умов Договору є підписання Резидентом Анкети. Далі за текстом цього Договору Резидент, особа що буде підписувати Анкету та Креативний Штат, які разом іменуються "Сторони", а кожен з них окремо — "Сторона". 1. Визначення Простір — офісний простір, що знаходиться за адресою: 01029, м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 12 та включає в себе Зони загального користування, Кімнати для переговорів, Кімнати для телефонних переговорів. Кімната для переговорів — відокремлена частина Простору облаштована для проведення ділових зустрічей та може використовуватись Резидентом, за умови її попереднього бронювання через систему бронювання Кімнат для переговорів. Кімнати для телефонних переговорів — відокремлена частина Простору облаштована для проведення Skype та телефонних переговорів. Зони загального користування — частина Простору, яка доступна для загального користування всіма резидентами Простору. До Зони загального користування не входять Кімнати, Кімнати спільного користування, Кімнати для переговорів, Кімнати для телефонних переговорів. Загальні умови надання послуг — умови надання Послуг та правила користуванням Простором, які застосовуються до цього Договору та які доступні на Інтернет-сторінці Креативного Штату за адресою: https://creativestates.net (далі — "Загальні умови"). Після підписання Сторонами цього Договору, Загальні умови стають невід'ємною частиною цього Договору. Акцепт — безумовне та повне прийняття умов Договору, яке відбувається шляхом підписання анкети та внесення відповідної оплати будь-яким із засобів, що будуть запропоновані Резиденту. Копія Анкети може бути надана Резиденту за запитом. Анкета — документ, який Резидент має заповнити самостійно, обравши необхідний для себе перелік послуг. 2. Предмет договору 2.1. Креативний Штат надає Резиденту право використовувати Зони загального користування з наданням послуг, що входять до базових послуг Пакету "Hot Desk" (далі — "Послуги"). 2.2. Резидент зобов'язується використовувати Простір та Зони загального користування для впровадження його бізнес-проектів та/або ведення незалежної професійної діяльності як самозайнята особа. 2.3. Строк надання Послуг Резидент обирає самостійно під час заповнення Анкети. 2.4. Доступ до Простору здійснюється через Систему контролю доступу з використанням персональних електронних ключів (далі — "Картка доступу"), які Креативний Штат передає Резиденту в кількості, що дорівнює кількості осіб зазначених в Анкеті, з зазначенням Прізвища, ім'я та по батькові особи. Картки доступу отримані Резидентом не можуть передаватись іншим особам, окрім тих, що зазначені в Анкеті. 2.5. Після закінчення строку надання Послуг, який зазначено в Анкеті — Резидент зобов'язаний залишити Простір та повернути Креативному Штату Картки доступу. 2.6. Креативний Штат має право блокувати Картки доступу в наступних випадках: i. у випадку, якщо протягом 2 (двох) робочих днів з дати заповнення Анкети Креативний Штат не отримає від Резидента оплати за Послуги; ii. у випадку закінчення строку дії надання Послуг; iii. у випадку, якщо Резидент та/або його працівники, особи з якими він перебуває в договірних правовідносинах порушують умови цього Договору та/або Правила користування Простором. 2.7. Резидент не має права передавати свої права за цим Договором третім особам. 3. Ціна, порядок здійснення платежів 3.1. Загальна ціна за цим Договором буде визначена в Анкеті, в залежності від того, який з переліків Послуг буде обрано Резидентом, а також сума платежів за користування Додатковими послугами, згідно умов цього Договору. 3.2. Оплата Послуг та здійснення інших платежів за цим Договором, здійснюється в національній валюті України — гривні. 3.3. У випадку продовження терміну отримання Послуг, Резидент зобов'язується здійснити оплату Послуг протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Рахунку від Креативного Штату. 3.4. Оплата за перший період надання Послуг має бути здійснена Резидентом протягом 2 (двох) робочих днів з дати Акцептування Резидентом умов цього Договору та підписання Анкети. 3.5. Якщо Резидент замовляє та оплачує тариф на 10 (десять) чи 30 (тридцять) днів, він може користуватись Послугами протягом 1 (одного) календарного місця. Якщо придбавши будь-який з цих тарифів Резидент не використав їх в повній мірі, тоді Креативний Штат не буде робити перерахунку в залежності від того скільки Резидент використав. 3.6. Вартість Послуг може змінюватись Креативним Штатом в односторонньому порядку, шляхом направлення Резиденту повідомлення про такі зміни, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності такими змінами. 3.7. Сторони погодили, що на початку кожного поточного місяця Креативний Штат може за попереднім запитом Резидента надавати останньому Акт наданих послуг за попередній період (надалі — "Акт"). 3.8. Резидент зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів від дня отримання від Креативних Штатів Акт, підписати, скріпити печаткою (за наявності) Акт та надати Креативному Штату один екземпляр підписаного акта, або, у разі наявності вмотивованих претензій щодо якості наданих Послуг — в цей же строк надати Креативному Штату письмову мотивовану відмову від підписання Акт. Якщо протягом строку вказаного вище, Креативний Штат не отримає від Резидента підписаного Акту або мотивовану відмову від його підписання, Акт вважається підписаним Резидентом, а Послуги такими, що надані належним чином та прийняті Резидентом. 4. Базові послуги пакету "Hot Desk" 4.1. Послуги пакету "Hot Desk" включають наступні базові послуги: i. доступ до робочого місця типу "Hot Desk"; ii. доступ до мережі Інтернет; iii. доступ до Кімнат для переговорів відповідно до умов зазначених в Анкеті; iv. доступ до Кімнат для проведення телефонних переговорів відповідно до умов зазначених в Анкеті; v. здійснення друку, сканування, виготовлення копій документів з використанням техніки (принтерів) Креативного Штату відповідно до умов зазначених в Анкеті. 4.2. Резидент може користуватись Послугами з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 20:00 та в суботу з 10:00 до 17:00, неділя – вихідний. 5. Загальні умови 5.1. Заповнивши Анкету Резидент засвідчує, що на момент такого підписання, Резидент ознайомився з Загальними умовами надання Послуг в тому числі і з положеннями Правил користування Простором, повністю їх розуміє та погоджується їх дотримуватись та зобов'язується забезпечити їх дотримання його працівниками, особами з якими Резидент перебуває в договірних правовідносинах, протягом всього строку надання Послуг. 5.2. За рішенням Креативного Штату до Загальних умов можуть вноситись зміни, доповнення, шляхом публікації таких змін на Інтернет-сторінці Креативного Штату, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до моменту введення таких змін в дію. Якщо до дати введення в дію змін та/або доповнень до Загальних умов, Креативний Штат не отримає письмових заперечень від Резидента щодо внесення змін та/або доповнень до Загальних умов – то такі зміни та/або доповнення вважаються такими, що прийняті Резидентом. 6. Відповідальність Сторін 6.1. Відповідальність Креативного Штату обмежується розміром прямого реального збитку, понесеного Резидентом у результаті винних дій Креативного Штату при наданні Послуг. Креативний Штат не несе відповідальності перед Резидентом за непрямі збитки або упущену вигоду Резидента, які виникли у результаті дій Креативного Штату при наданні Послуг. 6.2. Нарахування та витребування штрафних санкцій за Договором є правом, а не обов'язком Сторін. 6.3. У випадку, якщо Резидент порушить, встановлені цим Договором, строки здійснення оплати Послуг більше чим на 10 (десять) календарних днів – Резидент має сплатити на користь Креативного Штату штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від суми заборгованості. 7. Строки. Інше 7.1. Креативний Штат має право негайно розірвати цей Договір у випадку: i. порушення умов цього Договору Резидентом та/або працівниками Резидента, особами з якими Резидент перебуває в договірних правовідносинах; ii. якщо Резидент та/або працівники Резидента, та/або особи з якими Резидент перебуває в договірних правовідносинах порушили положення Загальних умов. 7.2. До положень цього Договору застосовується право України. 7.3. Договір вважається укладеним з моменту підписання Анкети Резидентом. 7.4. Сторони погодились, що будь-які матеріали, інформація, які стосуються надання послуг є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони. 7.5. Дія цього Договору (та навіть якщо Резидент акцептував умови цього Договору) не поширюється на випадки укладання окремого двостороннього письмового Договору між Креативним Штатом та Резидентом. 8. Реквізити Сторони КРЕАТИВНИЙ ШТАТ Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕАТИВНИЙ ШТАТ АРСЕНАЛ 2" Юридична адреса: 01029, м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 12 Поштова адреса: 01010, м. Київ-10, а/с 173 Код ЄДРПОУ: 44103788, ІПН 441037826569 Тел.: +380 44 334 40 80 Платник податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ Банківські реквізити: IBAN: UA033204780000026002924910191 в АБ "УКРГАЗБАНК"